English French Italian German Russian Spanish
כניסה לשותפים כניסה ללקוחות
:שם משתמש
:הכנס סיסמא
לקוח/מפרסם, נשמח לעמוד לרשותך!
יורם לימודים בע"מ (מקבוצת וואלה!)
טלפון: 03-7174413 פקס: 03-7174425
צור קשר אודות תוכן ומוצרים נתונים ורייטינג אפשרויות הפרסום ברנז'ה
?םידומילל לבקתהל הובג יוכיס םכל שי הפיא
יום חמישי, 12 בפברואר 2015, 13:11 לאנתנ סדה :תאמ
?םיקשוח םלוכ עוצקמ הזיאבו ןושאר ןויסינב םישנא הברה יכה םילבקתמ תוללכמב םימוחת וליאל תוארל ואוב ,ו"עשת םידומילה תנשל המשרהה תחיתפ םע :ראותב רדס םכל ושעיש םינותנה
:עוד בכתבה
איפה יש לכם סיכוי גבוה להתקבל ללימודים?
(shutterstock -'צ) תואטיסרבינואב םיצורש םידומילל םילבקתמ
אחוז המתקבלים למקצוע שבו הם בחרו באפשרות הראשונה, בשנת תשע"ד, עמדו באוניברסיטאות על 72.5% ובמכללות על 71.2% - כך עולה מנתונים שחושפת הלשכה המרכזית לסטטסיטיקה (הלמ"ס).

מקצועות הלימוד עם שיעורי הקבלה הגבוהים ביותר במכללות האקדמיות, היו מתמטיקה ומדעי המחשב, מדעי החברה ועסקים ומדעי הניהול.

לעומת זאת, תחומי הלימוד שיש להם את שיעורי הקבלה הנמוכים ביותר היו אמנות, אומנויות שימושיות ושפות, ספרויות ולימודים רגיונליים.

דומלל םיצור םלוכש עוצקמה
המקצוע שכולם רוצים ללמוד
(shutterstock -'צ) לוהינה יעדמו םיקסע דומלל רחוב לודגה בורה
יש לכם ניחוש איזה מקצוע הוא המועדף היותר? ובכן, תחום הלימוד המועדף במכללות האקדמיות בשנת תשע"ד הוא עסקים ומדעי הניהול, כאשר 19.5 אחוזים מהנרשמים בחרו במקצוע זה.

מקצועות מועדפים נוספים היו מדעי החברה (18.9 אחוזים), הנדסה ואדריכלות (15.9 אחוזים) ואחרון - לימודי משפטים (14.5 אחוזים), כאשר למעלה משני שליש מהמועמדים, העדיפו ללמוד את ארבעת התחומים הללו.

תחומי הלימוד המועדפים ביותר בקרב הערבים ויוצאי אתיופיה היו עסקים ומדעי הניהול ומדעי החברה. מקצועות מבוקשים נוספים בקרב הערבים הם מקצועות עזר רפואיים ומתמטיקה ומדעי המחשב.

תחומי הלימוד המועדפים על ילידי ברית המועצות לשעבר, היו הנדסה ואדריכלות ועסקים ומדעי הניהול.

המקצוע המבוקש ביותר בקרב הגברים הם הנדסה ואדריכלות, כאשר בקרב הנשים נמצאים תחומים אלה בשכיחות נמוכה יותר.

בקרב הנשים, מקצועות הלימוד השכיחים היו אמנות, אומנויות ואמנות שימושית, מקצועות עזר רפואיים ובמיוחד חינוך והכשרה לרפואה, שנמצא בשכיחות נמוכה יותר בקרב הגברים.

םיילקיזיפ םיעדמ – המישרה תיתחתב
בתחתית הרשימה – מדעים פיזיקליים
(shutterstock -'צ) םיטפשמ דומלל םירהממ אל הפוריא יאצוי
תחומי הלימוד הפחות מועדפים על מתעניינים ללימודים במכללות האקדמיות, היו המדעים הביולוגיים (1.6 אחוזים), מדעי הרוח הכלליים (1.3 אחוזים), שפות, ספרויות ולימודים רגיונליים (0.5 אחוזים) ואחרון עם 0.2 אחוזי ביקוש, נמצא תחום המדעים הפיזיקליים.

בקרב הערבים, תחום לימוד מבוקש פחות היה מתמטיקה ומדעי המחשב עם 2.2 אחוזי ביקוש. לעומת זאת, בקרב ילידי בריה"מ, מקצועות הלימוד שנמצאים בתחתית הרשימה הם דווקא משפטים (8.2 אחוזים) וחינוך והכשרה להוראה (2.1 אחוזים).

גם בקרב יוצאי אירופה לימודי משפטים היו פחות מבוקשים (11 אחוזים), כמו גם לימודי הנדסה ואדריכלות (11.2 אחוזים).

?לבקתהל רתוי הובג ייוכיס שי ימל
נתונים מפתיעים נוספים, מראים כי נשים היוו רוב ברשימת מועמדי המכללות האקדמיות, עם זאת, שיעור המתקבלים לתחומים שדורגו בעדיפות הראשון גבוה יותר בקרב הגברים.

אחוז המועמדים הערבים לתואר ראשון במכללות האקדמיות בשנת תשע"ד, מצביעים על מספרים נמוכים (12.9 אחוזים), כאשר שיעור הנדחים דווקא היה גבוה.

בקרב הדרוזים, שיעור המתקבלים בעדיפות ראשונה, כמו גם שיעור הנדחים, הם נמוכים יחסית, ומכאן כי ישנו שיעור משמעותי של מתקבלים בעדיפות שנייה ומטה.

שיעור המועמדים של ילידי בריה"מ שמתקבלים בעדיפות ראשונה, היה גבוה יחסית ועמד על 74.6 אחוזים.

בקרב יוצאי אירופה, שיעור הנדחים היה גבוה יחסית ועמד על 17.9 אחוזים, כאשר נוסף על כך, גם שיעור המתקבלים לתחום הלימוד בעדיפות הראשונה היה גם נמוך יחסית ועמד על 63.5 אחוזים.

גרסה להדפסה שלח לחבר

 
Copyright © 2017 yoram learning LTD. All rights reserved פרסם ביורם